4shared

כח אדם לענף הבניה

מהנדסים/הנדסאים/מנהלי פרויקט/ מנהל עבודה מוסמך. הם סיפורי ההצלחה שלכם

הצלחה שאותה אתם צריכים לשכפל על מנת להבטיח הצלחה בפרויקט
מאגר השכירים הגדול במדינה לענף הבניה

סל שירותים מגוון המאפשר פתרונות גמישים לחברות בניה הנהנים משירותינו:
מיון וגיוס מועמדים בהתאם לדרישת הלקוח

מאגר עובדים נרחב של עובדים מקצועיים, בכירים וזוטרים לענף הבניה בלבד

מנהלי פרויקטים

מנהלי עבודה

מהנדסי ביצוע

הנדסאי בינוי ואדריכלות

בעלי כישורים למשרה מלאה